MARKERWAARD - IJGEBIED (2)

Uitgangspunten ontwerp

• natuurbeheer en behoud
• beroepsvaart ongehinderde doorvaart
• nieuwe landbouwgrond
• nieuwe stedelijke gebieden
• ontsluiting Lelystad naar het westen
• extra ontsluiting van Almere op 2 plaatsen met de Randstad
• recreatie op- en aan het water
• waterbufferingscapaciteit hoog houden (ten opzichte van vorige plannen)
• bescherming Waterland als natuurgebied
• bescherming Zuiderzee havens
• bescherming tegen overstromingen
• ontwikkeling Lelystad in- en aan het water mogelijk
• extra luchthaven met lage geluidsbelasting
• luchthaven gekoppeld aan overslaghaven met rail- en wegvervoer
• betere bereikbaarheid Almere - Het Gooi - IJburg - Amsterdam - Purmerend - Lelystad

© StudioAlfazet Slimline uitvoering van de Markerwaard.

Op de voorgrond het eiland Pampus en Pampus Haven rechts, Zuidelijk Flevoland.
 
De oppervlakken van de drie eilanden: 5.930 ha, 22.640 ha en 3.414 ha. Totaal 31.984 ha.
Daarmee zijn de nieuwe eilanden ca. 71% van de oppervlakte van de Noordoostpolder.
 
17 november 2007 Markermeer vanaf de Oostvaardersdijk, Lelystad - Amsterdam.
 
 
Tekening met SketchUp Pro © Alfazet NH.
 

 © Studio Alfazet
 
 
Animatie in Flash, 'Slimline' Markermeer
 
 
Klik hier voor deze animatie in QuickTime
 

© Studio Alfazet

Lelystad krijgt zijn infrastructuur terug, die het al die tijd heeft moeten ontberen.

Er is vanaf Lelystad of Almere geen verbinding westelijk mogelijk,
afgezien van de dijk naar Enkhuizen.
Almere mist al vele decenia lang extra verbindingen met de Randstad.
 

De nieuwe Slimeline Polder (computer rendering).

© Sutdio Alfazet, Huizen NH
 
Hoogtekaart uit 1904 met de contouren van het Markermeergebied.
 
Hoogtekaart RWS van het Markermeergebied 2005.
Klik in de afbeelding voor een vergroting.
 

Diepteligging Markermeer

Rijkswaterstaat heeft diepteloding in de periode 1996-2004 uitgevoerd voor het Markermeergebied.

Aan de westkant is het Markermeer ondieper dan aan de kant van de Flevopolders (resp. 0,75 tot 2 meter en 4 - 5 meter ten oosten). In het algemeen is de waterhoogte minder dan bij de andere polders.

Bij de Houribdijk van Enkhuizen naar Lelystad zijn forse ondieptes te zien, tot aan het werkeiland Tintelhaven. Op een kaart uit 1904 (zie hierboven) zijn deze ondieptes (Enkhuizerzand) ook al terug te vinden. Bij het uitdiepen van vaargeulen wordt tegenwoordig zand bij de Houtribdijk gestort.

vervolg

 

menu Markerwaard  

omhoog

eerste hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJmeer berichten op internet geeft een goed overzicht van wat er allemaal in deze regio gebeurt.

www.zeeburgnieuws.nl

 

 

 

 

 


menu Markerwaard


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de CD-ROM 'Land en Water' kunt u alles op uw gemak lezen over de ontwikkeling van Nederland gedurende vele eeuwen. Inpolderingen, dijken, overstromingen etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zevende polderverjaardag van de Wieringermeer (21 aug. 1937)

 

Uit het boek 'Zuiderzeeland' ( mr. A.F. Kamp, oud bestuurder van de Wieringermeerdirectie) het laatste gedeelte van het gedicht 'Van water tot land'

 

En in de dorpen daar,

In snelheid reeds verrezen

leeft - uit het hele land

in kunde saamgebracht -

Een groeiend mensental,

dat zich bewust wil wezen

te leven in een land

Gevormd door Neerlands kracht.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de belangrijkste redenen om de Zuiderzee af te sluiten en in te polderen was het winnen van nieuwe landbouwgronden. Maar ook de beveiliging tegen het water met de roemruchte Afsluitdijk vormde een belangrijk ingrediënt.

 

Een nieuwe polder betekende

werkgelegenheid, ontwikkeling van de mensen die het aandrufden en graag de handen uit de mouwen wilden steken.

Zelfs onder de vissers was er animo om zich te laten omscholen tot Wieringermeer boer en het 'eigen land' tot ontwikkeling te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


menu Markerwaard


  

 

 

© Alfazet, Huizen, Nederland