MARKERWAARD - IJGEBIED

Gezichtspunten voor droogmalen (1)

Slimline Markerwaar

Markerwaard ontwerpen

Met het ontwerp van de Slimline Markerwaard door Studio Alfazet. Welke gepubliceerd werd met schriftelijke toestemming in de buitenlandse uitgave van de Grote Bosatlas.

Al vele decenia tekenen landschapsarchitecten en stedebouwkundigen de Markerwaard op de kaart van Nederland er bij. Gewoon omdat deze polder in het gehele plan van Wieringermeer, Noordoostpolder en Flevoland hoort. (Plan van ing. C. LELY) Maar op een of andere manier werd de uitvoering telkens uitgesteld. Met het Slimline-plan van Studio Alfazet worden nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht.

 

Eén van de vele ontwerpen van de Markerwaard. Toegespitst op nieuwe landbouwgebieden en verbindingen tussen Lelystad, Almere en de Randstad. Let op de geschetste wegen! Er blijft weinig water over voor buffering, natuur en recreatie. De veiligheid is gewaarborgd.


Ontwerp uit 1985

Wederom te weinig oppervlakte voor de overblijvende randmeren. Waterland en de Zuiderzeehavens houden onvoldoende over. Buffering van water is onvoldoende. Verder heeft de maker van dit plan vergeten dat de infrastructuur moet aansluiten op de verbindingslijnen Randstad, Lelystad en Almere.

Het is alsof het eiland geheel in zich zelf is opgesloten. Eenheid zonder samenhang.

 

1985: het kabinet Lubbers I besloot voor inpoldering. Maar er moest nog een kleine evaluatieronde worden uitgevoerd over bestemming, aanleg, tijdpad en financiering. De Raad voor Waterstaat werd om advies gevraagd. Na vele plannen en ideeën trok de regering vijf jaar later in 1990 de stop eruit en zag af van verdere inpoldering . . .

Men ging over tot de orde van de dag en in 1994 werd in het Streekplan uitgegaan van een groot zoetwatergebied: het Markermeer. En in december 2000 herhaalde dat zich met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Daar staat letterlijk dat de inpoldering komt te vervallen 'om de huidige kwaliteit van het IJmeer te bewaren. Onder voorwaarden worden kleinschalige buitendijkse stedelijke ontwikkelingen toegestaan (alleen bij Almere en Lelystad).' 180º ommezwaai: de inpolderingsplannen verdwenen in de archiefkast.


1999: Eilandverbindingen in het Markermeer. S. Wever, provinciale studie.
De enige verbinding is die van een doorgetrokken A27 richting noord-west.
De eilanden zwemmen los rond in het Markermeer.
 


MEERWAARDE

Onderstaand plan werd in 2007 door Studio Alfazet ontwikkeld en gaat uit van behoud van natuur en wateroppervlakte / waterberging.
 

De Slimline uitvoering van

de Markerwaard

Slimline Markerwaard © Studio Alfazet
Gepubliceerd door de buitenlandse uitgave van de Grote Bosatlas.
 
Het nieuwe Markermeer is kleiner en efficiënter, met behoud en uitbreiding van natuur en bereikbaarheid. Met behoud van zo veel mogelijk recreatie(water)gebied en waterbuffering. De veiligheid gezien de zeespiegelstijging kan ook worden aangescherpt. er kunnen nieuwe jachthavens en recreatiegebieden worden ontwikkeld.
 
• Bovenaan het Noordervliegveld met overslaghaven voor o.m. containervervoer per boot en trein. Gestippeld naar beneden de snelle railverbinding met parallel eraan de autosnelweg met aansluiting op Randstad bij de verkeersaders A1 en A9.
 

• Horizontaal in het geel de nieuwe verkeersweg Lelystad - Purmerend. Daarmee worden Purmerend en Lelystad de twee spillen in het nieuwe plan met vergrote bereikbaarheid. Voor Amsterdam Noord, Zaandam en de hele regio een enorme stimulans.

 

• Gestippeld in het rood vanaf Lelystad omhoog de nog steeds noodzakelijke Zuiderzeelijn naar Groningen. Plaats deze terug op de agenda (nov. 2007 afgeblazen) en bewaar het gereserveerde geld voor deze, ook door het noorden, zo gewilde verbinding.

 
Drie eilanden vormen de Markerwaard. © Alfazet.
 
 
Presentatie eind november 2007 op het Gemeentehuis van Almere van de 'superbus', een snelle busvervoer verbinding van Amsterdam naar Groningen / Leeuwarden via de Flevopolders. Connection maakte deze opblaasbus als voorbeeld.

© Alfazet, Huizen NH

Klik voor een vergroting

Lelystad werd ontworpen met de gedachte dat de Markerwaard snel daarna zou worden aangelegd. Maar dat bleef uit en Lelystad kwam in de knel te zitten. De richting van de assen bij het ontwerp van Lelystad werden gedraaid, maar de infrastructuur bleef met het probleem van ontsluiting worstelen. Er werd naar de ontwerper en diens ontwerpen geluisterd.

Den Haag schroefde vervolgens het aantal nieuwbouwwoningen terug en gaf de voorkeur aan Almere Stad om snel uit te breiden. Met deze Nieuwe Markerwaard plus de verstedelijking bij Pampus Haven (Almere Pampus) en de snelle verbindingen (rail- en autoverkeer) met de Randstad komen er nieuwe mogelijkheden voor dit gebied in zicht. Maar ook Purmerend, Zaandam en Amsterdam Noord krijgen een nieuwe stimulans. En het probleem van luchtcorridors, geluidsnormen enderg. wordt bij de nieuwe luchthaven verzacht.


De drie 'Meerwaarde' eilanden in beeld

© Alfazet, Huizen NH

Goede beroepsvaartverbindingen
Blijven gehandhaafd. Zowel langs Pampus Haven parallel aan de Oostvaardersdijk richting Lelystad als via de richting Marken richting Enkhuizen. De licht gele verkeersweg naar Purmerend kan op een aantal punten voorzien worden van een aquaduct / sluis en of boogbruggen op Rijnhoogte. Verstandig is om op een punt een beweegbare constructie te maken. Indien voor sluizen wordt gekozen is er automatisch een nieuw gebied afgebakend ter beveiliging van het land ten zuiden van de dijk. Dat kan een forse besparing op de dijkhoogten en beveiligingen elders opleveren. Hetzelfde geldt voor de snelle rail- en verkeersweg verbinding (rood gestippeld) met de Randstad. Donker geel = start- en landingsbanen luchthaven.
 
Goede waterrecreatiemogelijkheden
Er komen een aantal nieuwe jachthavens in dit waterrijke gebied met de mogelijkheid om vanaf Marken middendoor te steken richting Oostvaardersplassen Lelystad, het nieuwe randmeer langs de Oostvaardersdijk. Vanaf het onderste eiland loopt er een vaart omhoog naar Pampus Oog en verder naar Markermidden en het vliegveld. De railverbinding en verkeersweg richting IJburg kan op een aantal punten met voldoende hoogte worden gekruist. Markeroog is de vaarverbinding tussen het huidige Markermeer en de nieuw ontstane randmeren bij de Oostvaardersdijk. De bekende 'Zuiderzee' havens blijven onaangetast en blijven een wijds uitzicht overhouden.
 
Hoogwaardige natuurgebieden
Een aantal kleine eilanden vormen natuurgebieden die aansluiten bij de bestaande gebieden zoals de Oostvaardersplassen, Diemer vijfhoek, Lepelaarsplassen en het Waterland aan de overzijde. Ook op de eilanden zullen gebieden worden gereserveerd voor de natuur. En voor de recreatie in de natuur. Nabij IJburg in de nieuwe plannen voor de eilanden kan een nieuw eiland worden opgenomen dat specifiek voor de natuur wordt ingericht.
 
Goede extra landbouwgrond
In totaal omvatten de drie eilanden een gebied van ca. 71% van dat van de Noordoostpolder. Een deel zal stedelijk worden ingedeeld (in de buurt van Almere en de Randstad) met groene corridors. Ook naast Lelystad zijn er mogelijkheden. Aan de bovenzijde zijn bedrijventerreinen gepland met de lucht- en waterhaven.
 
Goede woongelegenheid
Om aan de groei en de steeds nijpender infrastructuur van Flevoland tegemoet te komen wordt Almere Pampus, Markermidden en in het water bij Lelystad nieuwe stedelijke gebieden gesitueerd. Deze kunnen volgens het 'cradle tot cradle' principe worden ontwikkeld.

© Alfazet, Huizen NH

Het middelste eiland meet ca. 22l.640 ha. het onderste is de kleinste met 3.414 ha.

Aan de zuidpunt wordt de snelle railverbinding en de 4-baans verkeersweg bij de A1 en A9 aangesloten (tussen IJburg Haveneiland en de Diemer centrale). Middels de Hogering verkeersweg bij Almere Stad en Almere Pampus is de Randstad nu ook op deze wijze te bereiken. Een ontlasting van het al decenia voortslepende knelpunt bij de Hollandse brug. Een verbreding van de A6 en een verdubbeling van de Hollandse brug zal de nadruk blijven leggen op dit knelpunt, verspreiding en betere infrastructuur is een voorwaarde voor een evenwichtig verkeersbeleid.

Aansluiting op de Randstad

Onderstaand het volledige plangebied bij IJburg (acht eilanden totaal ca. 400 ha. kaart is van 1999-2000), de doorgaande weg en tramverbinding gaan middendoor, maar is op de kaart verlengd naar de Diermerzeedijk en steekt daar zelfs het Amsterdam Rijnkanaal over. De verbinding naar de Markerwaard zal verdiept worden uitgevoerd in de buurt van de nieuwe eilanden aan de zuidzijde, waardoor het zicht op het water vrij blijft.

 

Bovenzijde nieuwe Markerwaard, Urker Noordervliegveld en haven

© Alfazet, Huizen NH

Het bovenste eiland meet ca. 5.930 ha.

Noordervliegveld

Deze Urker luchthaven is geen concurrent van het Lelystad airport. Het is een aanvulling, waarbij samen met Schiphol tot een adequaat plan kan worden gekomen om de schadelijke invloeden van vliegverkeer zo veel mogelijk te beperken, zonder afbreuk te doen aan de economische aspecten.
 
De verwachting is dat het luchtverkeer nog verder zal toenemen, waardoor een extra luchthaven met vrije aanvliegroute over het water een enorm pluspunt is. De Noorder luchthaven is direct gekoppeld aan railververvoer, het vervoer per weg en met de beroepsvaart met eigen haven. De luchthaven is onder allerlei windrichtingen aan te vliegen waarbij de geluidscontouren over het water komen te liggen. Daarmee wordt het al meer dan tien jaren durende probleem van Schiphol samen met de aanvulling van Lelystad airport opgelost. Rood gestippeld is de snelle railverbinding met parallel daaraan de vierbaans verkeersweg. Tientallen jaren is er in de provincie 'geleefd' met het idee van een extra luchthaven in de Markerwaard. Lelystad airport kan daar over meepraten, de ontwikkelingen daar gingen te langzaam. Maar de Markerwaard kwam er nog steeds niet en daarmee ook de infrastructuur en de luchthaven niet.
 
De zwarte verkeersader is de bestaande Markerwaarddijk N302. Links Enkhuizen. Rechts onder het nieuw te ontwikkelen woongebied aan het water nabij Lelystad Haven. De groene eilanden zijn natuurgebieden.
 
 
In fases uit te voeren

fase 1: Onderste eiland Almere Pampus, stedelijk gebied

- verkeersweg met de Hoge Ring Almere Stad en A1-A9

- aanleg van een of meer havengebieden

fase 2: Aanleg middelste eiland Markermidden

- aanleg van spoorverbinding Almere Pampus - Markermidden

- dam verkeersweg Purmerend - Lelystad

- aanleg agrarische gebieden met vaarten

- doortrekken verkeersweg Almere Pampus omhoog Markerwaarddijk

fase 3: Aanleg eiland boven de Markerwaarddijk

- aanleg waterhaven

- doortrekken verkeersweg en spoorverbinding Markermidden

- aanleg luchthaven

 
© ontwerp Alfazet, Huizen NH

Meerwaarde door goede infrastructuur.


vervolg deel 2
 
Menu Markerwaard
 
omhoog
 
eerste hoofdmenu

Afbeelding: "De Noordvleugel", het beheersgebied van provincie en gemeenten. Het zou een Metropoolregio worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als landschapsarchitect, ontwerper of als tuinarchitect zult u het liefst met de hand tekenen. Het organische karakter van aquarel, verf, krijt of viltstiften is ongekend. De rijkdom aan kleuren en verlooptinten geweldig.

Het ontwikkelen van een ontwerp gebeurt dan ook het beste met de hand, omdat het proces grof en snel kan gebeuren om de gedachten te focussen.

Maar in de uitwerkingsfase (het idee heeft zich ontwikkeld) is het een ander verhaal. Het idee moet worden gevisualiseerd, met foto's, presentatie(s), moodboards, alternatieven en filmpjes. Of via een internetsite.

En onvermijdelijk komt de tijd dat er grote of kleine veranderingen moeten worden doorgevoerd en dan is een programma in het voordeel. Het bespaard u véél tijd.

De handgetekende schetsen samen met de programma presentaties kunnen prima in het presentatieprogramma LayOut worden samen-gevoegd tot een geheel.

Nadere informatie treft u aan bij onze internetsite's of per E-mail naar info@alfazet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

IJmeer berichten op internet geeft een goed overzicht van wat er allemaal in deze regio gebeurt.

www.zeeburgnieuws.nl

 

 

  

 

 

 

 

 naar boven

 

 


menu Markerwaard


  

 

 

  

 

 

 

In de uitgave 'Land en Water' kunt u alles op uw gemak lezen over de ontwikkeling van Nederland gedurende vele eeuwen. Inpolderingen, dijken, overstromingen etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste proefpolder was die van Andijk met zijn bescheiden 40 hectare. In 1924 werd door een studiecommissie verslag uitgebracht., het bleek wenselijk voordat de Wieringermeer zou worden drooggemalen (20.000 ha) om ervaringen op te doen.

In 1925 werd besloten voor Andijk als eerste proefpolder en in 1926 begon met de aanleg. In 1927 viel deze droog.

 

Onderzoeken:

Ontwatering, ontzilting, bodemrijping, microbiologie, gewassenkeuze, bemesting, grondbewerking en alles wat daarmee samenhangt. Maar ook met de keuze van de opbouw van dijken. Dat bleek achteraf een goede leerschool! Een dijk zakte elke keer weg door verkeerde ondergrond en verkeerde bouwmaterialen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wieringermeer

werd op het eind van de oorlog door de bezetters letterlijk opgeblazen. De polder liep onder water. De verwoesting was enorm.

Maar de Wieringermeer zou opnieuw, ondanks de zeer grote tegenslag, worden droog-gemalen. De gaten in de dijk werden gedicht en de gemalen en door de Canadezen aangerukte waterpompen zorgden voor de tweede keer dat het droog werd.

 

Dr. ir. Ringers, minister van Openbare Werken schreef:

"Onverwoestbaar is onze wil tot bouwen!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


menu Markerwaard